Политика за приватност на личните податоци при посета на нашата интернет-страна на ПЗУ Никоб-Медикал Скопје (веб страна)

Оваа Политика за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој НИКОБ МЕДИКАЛ Скопје ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (понатаму: „корисник”) при посета на нашата интернет страната www.nikobmedical.mk (понатаму:„интернет-страница”). Оваа Политика за приватност се однесува единствено за интернет-страницата и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини. Оваа Политика на приватност не се однесува на вашата посета на други интернет-страници до кои пристапувате преку нашите интернет-страници.

Кои информации ги собираме?

За време на посетата на интернет-страницата, вашата приватност целосно се почитува.

При посета на интернет-страницата, ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ ги обработува вашите лични податоци (лични податоци за идентификација), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страница заради користење на нашите услуги и производи, и само оние лични податоци што Вие лично ги внесувате при регистрација, со цел да станете корисник на услугите преку нашиот веб-сајт или кога барате да ви доставуваме информации преку адреса за електронска пошта.

Личните податоци кои се собираат зависат од тоа дали пристапувате како посетител или сте наш регистриран корисник, при што можат да се соберат следниве лични податоци: име и презиме, назив и седиште на фирма, адреса за е-пошта, телефонски број матичен број ако сте физичко лице и сл.

За кои цели се користат собраните податоци и информации?

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработката на вашите лични податоци за друга цел може да се врши единствено врз основа на ваша претходна согласност. 

Како наш корисник, имате право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства за комуникација, да ја повлечете согласноста за обработка на личните податоци, целосно или како дел од вашите лични податоци кои претходно биле прибрани, обработувани и чувани.

На кој начин се врши обработката на личните податоци?

Обработката на вашите лични податоци ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ Скопје ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија преземајќи ги сите пропишани технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага. Вработените во ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ Скопје се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци) до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи.

Личните податоци може да се откријат само на надлежни органи во со закон предвидена постапка.

За сите допонителни информации, прашања или забелешки во врска со заштита на личните податоци, субјектите на лични податоци можат да достават мејл до Офицерот за заштита на лични податоци на следната мејл адреса sanja.sima@nikobmedical.mk